Ljusterö JSK är en medlemsförening med ca 320 medlemmar. Vi har 8 banor, tre för kula, en för pistol och fyra för hagel. Dessa håller öppet under våren och hösten enligt schema som du hittar här på hemsidan under fliken Skyttekalender. Flera tävlingar arrangeras under året både Klubbmästerskap för medlemmar och öppna tävlingar för skyttar från hela landet. Vi utbildar och examinerar ett antal nya jägare varje år via Jägarexamen

ÅRSMÖTE, lördagen 02. mars 2024

 Kallelse till ordinarie årsmöte 2024 i Föreningen Ljusterö Jakt&Sportskytteklubb                                                                                                 Tid: lördag den 2 mars 2024, kl. 10.00

Plats: Klubbhuset, Ljusterö Jakt&Sportskytteklubb

Förslag till dagordning

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 5 Fastställande av föredragningslista. Beslut i fråga av ekonomisk betydelse för

Föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen

till mötet.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

§ 6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

§ 7 Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (Vid prövning av denna fråga äger styrelseledamot inte rösta).

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12 val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år,

b) val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år,

c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,

d) två revisorer jämte en suppleant, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

ordförande.

f) övriga val.

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

Information

För att ha rösträtt på mötet fordras att årsavgiften för 2024 har betalats.

Protokollet för årsmötet anslås efter justering på föreningens hemsidan www.ljustero-jsk.se

Välkomna

Styrelsen

Aktuellt, uppdaterad 2024-02-15

Sidan är just nu under uppdateringen inför nya säsongen.

Håll utkik i de olika flikarna för jägarexamen, banbokningar och skyttekalender.

Hagelskytte på fredagar

Hej alla glada skyttar. Från och med i år ska vi genomföra hagelskytte på fredagar mellan klockan 10 och klockan 13 som var från stort intresset under pandemi åren. Även icke medlemmar är hjärtligt välkommen.

I fliken för banbokningar får du möjlighet att anmäla/förboka ditt intresse för deltagande. Tillgängliga dagar ligger under fliken skyttekalender. Vi har tre starttider med je 5 platser klockan 10, klockan 11 och klockan 12. För varje person som deltar ska bokas in i  sitt eget tidsfönster i boknings-appen.

Vid frågor kontakta oss gärna via vår kontaktblankett.

Stängning av banan, uppdaterad 2023-12-04

Banorna är stängt för allt skytte tills vidare. Vädret med snö, kyla och tjäle i marken gör banorna inte tillgängliga.

// Styrelsen

Besöksräknare
021322
Users Today : 28
This Month : 591
This Year : 1391
Total Users : 21322