Välkommen till vår nya hemsida

Uppdateringen av hemsidan sker löpande. Vi försöker hålla hemsidan så aktuell som möjligt. Alla skjuttider och fasta event hittar du under fliken Skyttekalender. Nu finns även möjligheter att boka banor för medlemmar under fliken Banbokningar. Titta även in under de andra flikarna. Där finns ytterligare mycket information om vår anläggning.

Hälsningar Styrelsen

Styrelse 2024
    
  Ordförande  
  Marie Elgström-Cleasson  
ViceordförandeKassörStyrelseledamotStyrelseledamotStyrelseledamotSäkerhetschef
Volker HilleGabriele HilleAnders LjungqvistThorbjörn WallTore RagnesandPeter van Kleef
   
  SuppleantSuppleantSuppleant 
  Per LöwegrenMichael WolfsbaneErik Lindberg 
Stadgar
 

STADGAR FÖR

LJUSTERÖ JAKT & SPORTSKYTTEKLUBB

 

Stadgarna senast fastställda vid årsmötet den 12 mars 2022

§ Rubrik

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Allmänna bestämmelser

Organisations­tillhörighet

Ljusterö Jakt & Sportskytteklubb, nedan kallad Föreningen, skall vara opolitisk, och ansluten till Svenska Skyttesportförbundet.

Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa av myndighet utfärdade föreskrifter för skytteverk­sam­het, och med stöd därav meddelade beslut och anvis­ningar.

2. Ändamål och uppgift

Föreningens uppgift är att bedriva skytteverksamhet.

Föreningens uppgift är att främja och utveckla skyttet samt verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av vapen.

3. Samman­sätt­ning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i Föreningen som medlemmar.

4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två av sty­relsen utsedda styrelseleda­möter, var för sig.

6. Verksamhets- och räken­skaps­år m m

Föreningens verksamhetsår och räken­skaps­år mot­sva­rar kalen­deråret.

Föreningen äger all doku­mentation.

7. Stadgetolk­ning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i Föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 33 (Tvist).

8. Stadgeändring

För ändring av dessa stad­gar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgiv­na röster.

Förslag till ändring av stadgarna måste vara skriftligt och kan avges av såväl medlem som styrelsen.

9. Upplösning av Föreningen

För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av Föreningen skall anges dels att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt skyttefrämjande ändamål, dels var den upplösta Föreningens handlingar med mera skall arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Skytteportförbundet.

10. Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i Svenska Skyttesportförbundet.

11. Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedel­bart ha lämnat Föreningen.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast den 31 mars innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12. Uteslutning m. m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta ett år från beslutsdagen. Vid mycket grava förseelser skall uteslutningen gälla för alltid.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom fjorton dagar yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemska­pet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för beslutet redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överkla­gande. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av Föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i Svenska Skyttesport­förbundet.

13. Medlems rät­tigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 • har rätt till information om Föreningens angelägenheter,

 • skall följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 1 nämnda organisations stadgar, bestämmelser och beslut,

 • har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen,

 • skall betala medlemsavgiften årligen senast den 28 februari, samt de övriga avgifter som beslutats av Föreningen.

14. Deltagande i tävlingsverk­samhet

Medlem skall för att få delta i Föreningens tävlingar ha betalat medlemsavgiften.

Medlem har rätt att delta i Föreningens tävlingsverk­samhet under de former som är vedertagna inom skyttetävlingar och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får delta i Föreningens eller andra skyttetäv­lingar på egen bekostnad.

Föreningens tävlingsverksamhet planeras och beslutas av styrelsen före årets tävlingssäsong och presenteras senast på årsmötet, liksom de bestämmelser som skall gälla för respektive tävling.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

15. Årsmötets tid­punkt och kal­lelse

Årsmöte, som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls i mars månad, på tid och plats inom Ljusterö som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall styrelsen senast två veckor före mötet tillställa medlemmarna genom brev eller e-post. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredrag­ningslista anslås på Föreningens anslagstavlor inom- och utom­hus. Har förslag väckts om stadgeändringar, nedlägg­ning eller sammanslagning av Föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydel­se för Föreningen eller dess medlemmar skall det an­ges i kallelsen. Kallelsen skall också göras över Fören­ingens hemsida.

I fråga om stadgeändringar skall den nya lydelsen med­följa kallelsen, och det skall klart framgå vad som utgått, ändrats eller tillkommit

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrel­sens förslag och inkomna motioner med styrel­sens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18. Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19. Beslut och om­röstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majori­tet menas att den (de) som erhållit högsta antalet rös­ter är vald (valda) oberoende av hur dessa röster för­håller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röste­tal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberät­tigad medlem av Föreningen. Medlem som utför kon­trakterat arbete mot ersättning inom Föreningen, får inte ingå eller väljas in i styrelsen, revisionen eller valberedningen

21. Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista. Beslut i fråga av ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7) Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (Vid prövning av denna fråga äger styrelseledamot inte rösta).

9) Fastställande av medlemsavgifter.

10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12) val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år,

b) val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år,

c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,

d) två revisorer jämte en suppleant, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

f) övriga val.

13) Övriga frågor

14) Mötets avslutande

Protokoll som förts under årsmötet skall vara justerat av justeringsmännen och tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter årsmötet genom anslag på Föreningens anslagstavlor, dels inomhus samt dels under en månad utomhus. Om årsmötet så beslutar skall protokollet efter justering tillställas medlemmar­na per brev eller med e-post snarast möjligt.

22. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna i brev eller med epost senast sju dagar före mötet, samt anslås på Föreningens anslagstavlor inom- och utomhus.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke på föreningens bekostnad. Styrelsen måste då lämna ut medlemsadresser.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

Protokoll skall föras vid extra årsmöte, vilket skall justeras av två justeringsmän som valts vid mötet, samt senast en månad efter extra årsmötet anslås på Föreningens anslagstavlor, dels inomhus och dels under en månad utomhus. Om mötet så beslutar skall protokollet efter justering snarast utsändas per brev eller med e-post till medlemmarna.

VALBERED­NINGEN

 

23. Sammansätt­ning, åligganden

Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Om möj­ligt skall bå­da könen va­ra företrädda i valbered­ningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast fem veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut,

om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet.

REVISORER.

 

24. Revision

Revisionen skall bestå av två revisorer samt en suppleant, varav en revisor inte behöver vara medlem.

Revisor och suppleant för revisor äger närvara vid styrelsens sammanträden

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Fören­ingens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av två revisorer.

STYRELSEN

 

25. Sammansätt­ning

Styrelsen består av ordförande samt högst sex ledamöter. Styrelsen skall om möjligt bestå av både kvinnor och män.

Härutöver skall finnas högst tre suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder den suppleant som kommer först till mötet.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men ges yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen.

26. Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarar för Föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för Svenska Skyttesport­förbundet och dess stadgar, svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att-

 • tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,

 • se till att fattade beslut verkställs,

 • underteckna in/utgående handlingar,

 • planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen,

 • ansvara för och förvalta Föreningens medel,

 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt § 24, och

 • förbereda årsmöte.

Ordföranden

Ordföranden är Föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att Föreningens stadgar och övriga för Föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordfö­randen träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och Föreningens möten,

 • tillse att till styrelsemöten samtliga berörda blir kallade,

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,

 • se till att Föreningens handlingar hålls ordnade och förvarade på ett betryggande sätt, samt ansvara för att Föreningens historia dokumenteras,

 • årligen sammanställa förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till Föreningen,

 • se till att Föreningen söker bidrag från stat, kommun och skytteorganisationer med flera,

 • föra Föreningens räkenskaper,

 • årligen upprätta balans- och resultaträkning,

 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

 • se till att Föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild

uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

 • föra inventarieförteckning, i vilken också av Föreningen förvärvade priser införs,

 • se till att såväl Föreningens medlem­mar, Föreningens verksamhet som Föreningens byggnader, materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27. Kallelse, be­slutsmässighet och omröst­ning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall på begäran antecknas till protokollet.

28. Överlåtelse av beslutande­rätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

 

29. Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande av sektion fattas av Föreningens årsmöte eller extra årsmöte som kallats för prövning av sådan fråga.

30. Sektionssty­rel­se

Ledningen för varje sektion utövas av en sektions­sty­relse, bestående av ordförande som utses av Förening­ens styrelse bland dess ledamöter, samt två övriga ledamöter som väljs årligen av årsmötet bland Föreningens röstberättigade medlemmar. Ordföranden skall ha utslagsröst.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31. Instruktion för sektionssty­rel­se

Föreningsstyrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32. Budget och verksamhets­plan för sek­tion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföl­jande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestäm­mer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till Före­ningens skyldigheter i olika hänseenden, Föreningens ekonomiskall ställning eller den väntade utvecklingen av skytteverksamheten.

TVIST

 

33. Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och Föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska Skyttesportförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika av parterna.